Mikä on A-Kilta?

Helsingin A-Kilta on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka ylläpitää Stean tuella Malmin päihteetöntä yhteisötilaa ja osallistuu Itä-Helsingissä Raittilan toimintaan. Järjestämme Helsingin kaupungin tuella kokemusasiantuntijatoimintaa ja monenlaisia tapahtumia retkistä taidetoimintaan ja hyvinvointi-iltoihin.

A-Killassa toimii jäsenten, päivittäisten kävijöiden ja vapaaehtoisten lisäksi kaksi ohjaajaa, kokemusasiantuntija ja toiminnanjohtaja.

 

Arvot

A-kiltatoiminnan arvoja ovat päihteettömyys, kokemuksellisuus, toiminnallisuus, vapaaehtoisuus, yhteisöllisyys ja yhteistoiminta.

Päihteettömyys

Kaikki A-kiltatoiminta on päihteetöntä.

Pyrkimyksenä on oman elämänlaadun parantaminen ja tavoitteena on päihdeongelmista vapaa elämäntapa.

Jokaisella ihmisellä on oikeus vapaaehtoisesti määritellä omat tavoitteensa suhteessa päihteiden käyttöön.

Päihteettömyyttä tuetaan kaikin käytettävissä olevin keinoin.

Kokemuksellisuus

A-kiltatoiminnassa omat kokemukset ovat merkittäviä ja niiden jakamiseen tulee taata luottamuksellinen ilmapiiri.

A-kiltatoiminnassa on mahdollisuus kohdata muita ihmisiä, joilla on samankaltaisia omakohtaisia kokemuksia sekä hallitsemattomattomasta päihteiden käytöstä että siitä toipumisessa.

Vertaistuki on ensisijaisesti arkielämän tasolla tapahtuvaa kokemusten vaihtoa, ymmärrystä ja rohkaisemista.

Osallistumisen kokemuksia ja päihteettömän toiminnan vaikutusta arkielämän tukena tulee koota, tutkia ja tuoda esille vaikuttavan päihdehuollon kuvaajana.

Toiminnallisuus

A-kiltatoiminnan tarkoituksena on tuoda päihteettömään päivään toimintaa.

A-kiltatoiminnassa päätetään itsenäisesti, tarpeiden ja voimavarojen mukaan, mitkä ovat kulloinkin tarkoituksenmukaiset toiminnat muodot.

A-kiltatoiminta tarjoaa osallistujille edellytyksiä heidän tarpeitaan vastaavaan toimintaan.

Toimintamuotojen monipuolisuutta tulee arvostaa ja malleja kierrättää.

Vapaaehtoisuus

A-kiltatoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja vapaaehtoistoimijat ovat sen merkittävin voimavara.

Jokainen on omasta halustaan toiminnassa mukana ja toiminta vastaa syntyneeseen tarpeeseen.

Palkatun henkilöstön tehtävänä on luoda ja ylläpitää vapaaehtoistoiminnan puitteita.

Toiminnan ja toimijoiden päämäärän tulee olla osallistumisen ja omaehtoisuuden tukeminen.

Osallistuja tekee omiin tarpeisiinsa liittyviä yksilöllisiä valintoja toimintaan osallistumisesta.

Yhteisöllisyys

A-kiltatoiminnassa muodostuu arkielämän sosiaalinen yhteisö, jonka perusominaisuuksia ovat yhteenkuuluvuus, turvallisuus, avoimuus ja oikeudenmukaisuus.

A-kiltatoiminta mahdollistaa sekä yksilö- että ryhmätasolla vuorovaikutustilanteita, joissa yksilön valintoja ja arvoja kunnioitetaan, elleivät ne ole ristiriidassa A-kiltatoiminnan arvojen kanssa.

A-kiltatoiminnassa muodostuu A-kiltojen keskinäisiä ja toisiaan tukevia ja kannustavia verkostoja sekä aluetasolla että valtakunnallisesti (A-Kiltojen Liitto).

Yhteistoiminta

A-kiltatoiminnassa A-killat ja A-Kiltojen Liitto ovat itsenäisiä yhdistyksiä, jotka toimivat yhteistyössä muiden päihdetyötä tekevien tahojen kanssa.

A-kiltatoiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

A-Kiltojen Liitto ja A-killat toimivat yhteistoiminnassa muiden päihdetyötä tekevien tahojen kanssa.